CAMPIONATO SOCIALE ANNO 2018

CALENDARIO

  • GARA 1 – 15/04/2018 – TUTTADRITTA – 10 km – TORINO
  • GARA 2 – 29/04/2018 – STRA NONE – 11.2 km – NONE (TO)
  • GARA 3 – 06/05/2018 – STRA LA LOGGIA – 9 km – LA LOGGIA (TO)
  • GARA 4 – 03/06/2018 – GARA DELLA COLLETTA – TORINO
  • GARA 5 – 10/06/2018 – STRA CIRIE’ – CIRIE’ (TO)
  • GARA 6 – 04/07/2018 – NOTTURNA DI BAIRO – BAIRO (TO)
  • GARA 7 – 23/09/2018 – HIPPO RUN – 21.097 km – VINOVO (TO)
  • GARA 8 – 21/10/2018 – STRA ORBASSANO – ORBASSANO (TO)
  • GARA 9 – 01/11/2018 – APPLE RUN – CAVOR (TO)